Medlemmar

Medlemstalet har det siste året halde
seg stabilt med noko tilvekst av nye verksemder.

Medlemsverksemdene tel mellom 90 og 100 og har til saman nær 1400 tilsette i sine verksemder. Dette utgjer snaut 40 % av dei tilsette i privat sektor i Vest-Telemark.

Vest-Telemark næringsforum er nøgd med å representere ein såpass stor del av næringslivet
i regionen, men målet er vekst. Dess fleire som står saman, dess større gjennomslag og påverknadskraft vil foreininga ha i viktige saker. Vi vil med det oppmode alle medlemmar til å engasjere seg og bruk foreininga aktivt.

Vest-Telemark næringsforum

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen