Samarbeid og styrke gjennom vekst og utvikling

Vest-Telemark Næringsforum er eit næringspolitisk organ og ein møteplass for å fremje kompetanse og nettverksbygging mellom medlemmene. Vest-Telemark næringsforum er ein pådrivar for vekst og utvikling i regionen - på tvers av bransje og konkurranse.

Vest-Telemark næringsforum

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen