Bli medlem

Medlemsavgift

Til og med 2 ansatte: Kontingent 200 kroner + informasjonsavgift 800 kroner.

Frå og med 3 til 15 tilsette: Kontingent 200 kroner, + informasjonsavgift 2.000 kroner.

Frå og med 16 tilsette og oppover: Kontingent 200 kroner + informasjonsavgift 3.000 kroner.

Årskontingenten vert fakturert på etterskott innan utgangen av august kvart år. Alle priser ekslusive mva.

Vest-Telemark næringsforum

  • Eit organ som jobbar for betre rammevilkår for di verksemd, i din region
  • Eit kontaktpunkt for å påverke lokale, regionale og nasjonale styresmakter i næringsarbeidet
  • Jamleg informasjon om viktige og relevante næringslivssaker for Vest- Telemark.
  • Tilbod om ei rekkje kurs og kompetansehevande tiltak, konferansar, medlemsmøter med meir
  • Tilgang til eit større nettverk og fagmiljø innanfor ulike bransjar
  • Deltaking i strategiske planar og prosjekt for heile regionen